Tábory/Akce

PŘIHLÁŠKA

O NÁS

OBJEKT

OTÁZKY

Informace
k akcím

Potřebné
dokumenty

Spolek,
vedení

Informace
o objektu

Máte
otázky?

Podmínky přihlášení

BOMBA Podzim 2023

"WEDNESDAY"

Podzim 2023 Organizační info Program Účastníci

Věk

Na BOMBA tábor může zákonný zástupce přihlásit dítě ve věku od 6 do 18 let, v případě mladšího věku dítěte, záleží na individuálním posouzení, dle schopností a samostatnosti dítěte (platí i pro děti, které splňují věk 6 let a výše), tím myslíme, že se umí samo najíst, používat příbor a má osvojené základní hygienické návyky - oblékání, výměnu prádla, čištění zubů, mytí rukou, koupání, vyprazdňování a následnou hygienu.

Přihlášky budou spuštěny na našich stránkách www.bombatabor.cz ve 20:00 hod. dne 18. 06. 2023. Členové spolku se budou moct přihlásit na tábor již 14. 06. 2023 ve 20:00 hod.

Cena

Cena akce je 4 200 Kč (čtyři tisíce dvě stě korun českých). Pro člena spolku BOMBA tábor - dětské tábory, z. s. je cena 4 000 Kč (čtyři tisíce korun českých).

V ceně je zahrnuto:

 • ubytování: pokoj v penzionu pro nejmenší s vlastním sociální zařízením, nebo vytápěná chatička, vše včetně ložního prádla,
 • pojištění o odpovědnosti vzniklých škod, nejedná se o pojištění při úraze nebo škodě na majetku účastníků tábora
 • strava 5x denně (není omezeno množství)
 • pitný režim (po celý den v neomezeném množství)
 • úklid společných prostor (jídelna, společenská místnost, chodby)
 • místní poplatky
 • doprava (tam vlakem a zpět autobusem, na individuální dopravu není poskytována sleva)
 • zdravotní péče, základní léky vč. dopravy k odbornému ošetření
 • vedoucí, zdravotníci a vedoucí
 • sportovní a kancelářské pomůcky nezbytné k programu tábora
 • ceny za soutěže (diplomy, medaile, sladkosti, věcné ceny apod.)
 • 1krát vstup do vířivé vany (součást vybavení penzionu)

Zdravotní stav

Dítě při odjezdu na tábor musí být v dobrém zdravotním stavu. Toto zákonný zástupce potvrzuje

Prohlášením o bezinfekčnosti, zahrnuje i Upozornění, které nesmí být starší více než 1 den před nástupem dítěte na tábor. Chceme Vás upozornit, že v „Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte“, které odevzdáváte při odjezdu na BOMBA Podzim 2023 prohlašujete, že Vaše dítě nemá vši ani hnidy. Vzhledem ke špatným zkušenostem z minulých let si Vás dovolujeme požádat o důslednou kontrolu, zda Vaše dítě vši ani hnidy nemá. Výskyt vší je dle vyjádření hygienické stanice infekční onemocnění, a tudíž důvodem pro ukončení pobytu Vašeho dítěte na BOMBA táboře a byli bychom nuceni Vás vyzvat, abyste si na vlastní náklady Vaše dítě odvezli z místa konání dětské rekreace nebo při zjištění výskytu mu vůbec nebude umožněn odjezd na BOMBA Podzim 2023! Zákonný zástupce je povinen před odjezdem na tábor zaznamenat do formuláře všechny dlouhodobé zdravotní problémy dítěte a uvést veškeré léky, které dítě pravidelně užívá. Dále musí být vyplněná a podepsaná Plná moc zákonného zástupce k ošetření dítěte. Je potřeba odevzdat při odjezdu také

Zdravotní způsobilostí dítěte, kterou vyplňuje lékař a nesmí být starší více než 2 roky od data vydání (ke stažení na www.bombatabor.cz, způsobilost může být i na jiném formuláři, který odpovídá zákonným normám a není s naší hlavičkou).

BOMBA tábor je povinen spojit se při jakýchkoliv zdravotních problémech se zákonnými zástupci dítěte.

Platba

Pozor změna! 7 kalendářních dní od odeslání přihlášky a našeho potvrzení přihlášení dítěte na BOMBA Podzim 2023 je nutné zaslat min. 1000 Kč, jako stvrzení Vaší závazné přihlášky. Pokud si pobyt rozmyslíte, nebo se nebude moci dítě z jakýchkoliv důvodu zúčastnit, nebude Vám tato částka vrácena a bude využita do nákladů akce, zároveň je nutné mít do 15.09.2023 uhrazeno celkem 2000 Kč a zbývající platbu provést nejpozději do 15. 10. 2023, v případě, že nesplníte podmínky „Platba“ bude přihláška považována za neplatnou.

Způsoby platby:

Na účet č.: 2500779873/2010, var. symbol: rodné číslo dítěte, poznámka: jméno dítěte.

Možnosti platby:

 • bankovním převodem
 • vložení na účet, FIO banka
 • hotově oproti vystavenému pokladnímu dokladu - po telefonické domluvě
 • sponzorským darem
 • oproti vystavené faktuře

Souhlas se zpracováním osobních údajů a k pořizování obrazové dokumentace - GDPR

V přihlášce udělujete souhlas s tím, aby BOMBA tábor – dětské tábory, z. s., IČO: 03977056, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod zn. L 9474, (dále jen „správce”) zpracovával osobní údaje týkající se zákonného zástupce a nezletilého dítěte, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovával tyto osobní údaje. Souhlasem dává zákonný zástupce dítěte souhlas se zpracováním osobních údajů, obsažených v elektronickém přihlašovacím formuláři (jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, trvalé bydliště, rodné číslo, zdravotní problémy, zdravotní pojišťovnu dítěte, jméno, příjmení, titul, tel. a email zákonného zástupce) pro účely administrace BOMBA tábora, dále udělujete souhlas k pořizování fotografií, audio/video záznamů na BOMBA táboře. Souhlasíte s uveřejněním fotografií a videí svého dítěte na webových stránkách www.bombatabor.cz, www.facebook.com/bombatabor a www.facebook.com/groups/bombatabor/ a dalších sociálních kanálů jako YouTube, Twitter, Instagram, …). Dále uvádíte, že jméno a příjmení dítěte může být vyhlášeno při výsledku soutěží, může být uvedeno na diplomu a může být zaznamenáno v seznamu na soutěže a také může být dítěti předán email na nástupu s přečtením adresáta emailu, tedy jména a příjmení dítěte. Rovněž souhlasíte s využitím obrazového či zvukového materiálu (fotografie, video) v rámci propagace tábora. Dále souhlasíte s uvedením jména, příjmení, věku a stavu platby v seznamu účastníku na našich stránkách www.bombatabor.cz/cs/tabor/seznam/. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti BOMBA tábor - dětské tábory, z. s.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Případné neudělení souhlasu nemá vliv na účast dítěte na BOMBA Podzimu 2023 konaném od 25. 10. 2023 do 29. 10. 2023 v Kytlicích, Penzion U skály

STORNO podmínky

Přihlášku dítěte je možné stornovat nejpozději do 15. 10. 2023 a to za manipulační poplatek 1 000 Kč. Pokud je provedeno storno po tomto datu, má rodič nárok na vrácení stravného, což je 100 Kč na den, maximálně však 500 Kč. Pokud by dítě muselo odjet v průběhu tábora ze závažných rodinných nebo zdravotních důvodů, má rodič nárok na vrácení stravného a za zbývající část pobytu bez posledního dne. Storno je nutné doručit písemně na adresu Pražská 21, Úpořiny 415 01.

 

Potřebné dokumenty ke stažení ve formátu PDF:

 

Podmínky Organizační info Plná moc Bezinfekčnost 

Zdr. způsobil. Souhlas GDPR 

Instrukce k odjezdu

Rychlý kontakt

Výhody člena spolku!

Informace o členství 

Přihláška k členství

Seznam členů

Pravidelné akce: 

 • BOMBA vybíjená
 • každé úterý *20,- Kč/dítě 
 • zrušeno do odvolání!

Nejbližší akce: 

BOMBA Podzim 2023

Informace BOMBA Podzim 2023

Přihláška na BOMBA Podzim 2023

Připravované akce: 

BOMBA Zima 2024

ŠVP Bystřany 2024

BOMBA Léto 2024 (10 let)