Tábory/Akce

PŘIHLÁŠKA

O NÁS

OBJEKT

OTÁZKY

Informace
k akcím

Potřebné
dokumenty

Spolek,
vedení

Informace
o objektu

Máte
otázky?

Stanovy v pdf

BOMBA tábor - dětské tábory, z. s.

 

Stanovy spolku

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

1. Název a sídlo

Název spolku je: BOMBA tábor – dětské tábory, z. s. (dále jen „spolek“) má své sídlo v Teplicích. Pracovní a zkrácený název spolku je: BOMBA tábor. Anglický ekvivalent jména spolku: BOMBA camp – camps for kids. V elektronické podobě se spolek odkazuje na webové stránky www.bombatabor.cz a emailovou adresu info@bombatabor.cz. Poté také na sociální síť Facebook: www.facebook.com/bombatabor a www.facebook.com/groups/59099716958/.

2. Logo a symbol

Součástí názvu je logo a symbol, jejichž význam může plně zastoupit psaný název nebo být jeho součástí. Dále slouží k propagaci, zviditelnění a jinému prospěšnému užívání pro spolek. Autorem loga a symbolu (dále jen „díla“) níže uvedeného a vyobrazeného (čl. 1 odstavec 2 bod 2.1 a 2.2 těchto stanov) je dle § 5 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) fyzická osoba Štěpán Šlechta, nar. 24. 06. 1986 v Kadani, který udělil spolku oprávnění k výkonu autorského práva k dílu dle ust. § 12 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb.

2.1. logo BOMBA tábora

Bomba tabor

2. 2. symbol BOMBA tábora

Bomba

3. Právní úprava

3.1. BOMBA tábor – dětské tábory, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání,

3.2. spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu uvedeném v čl. III těchto stanov,

3.3. vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

Čl. II

Účel spolku

Účelem spolku je veřejný zájem v poskytování služeb spočívající v organizaci, pořádání, vytváření a propagaci dětských táborů, zotavovacích akcí, dětských dnů a jiných akcí, volnočasových aktivit, kroužků a jiných aktivit s tím spojených, které probíhají v různém časovém období, sezóně, týdnech, dnech, hodinách, mohou probíhat i celoročně, se zaměřením na děti předškolního a školního věku, ale i pro dospělé každého věku.

Čl. III

Činnosti spolku

1. Hlavní činnost

Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v tomto článku a v čl. I, II a to je prováděno zvláště prostřednictvím:

1.1. organizace, pořádání a vytváření dětských táborů, zotavovacích akcí v době trvání více jak 5 dní v různém období, převážně v době školních prázdnin a volna pro děti a dospělé každého věku,

1.2. pořádání, organizování, moderování dětských dnů, mimoškolních a volnočasových aktivit, hromadných srazů, sportovních turnajů, vědomostních soutěží, zábavných programů a jiných společenských akcí,

1.3. akce pro firmy (teambuilding) a širší veřejnost,

1.4. propagace BOMBA tábora, publikování článků, správa webových stránek, pořizování fotografií a video záznamů, následně jejich úprava a použití v rámci propagace či zveřejnění na stránkách tábora či sociální sítě Facebook. Poskytování informací a shromažďování dat obecně,

1.5. správa majetku spolku, jeho údržba, péče, zajištění, nákup, shromažďování, obnova a jiné pro spolek přínosné potřeby v rámci jeho chodu,

1.6. shánění, získávaní, přijímání sponzorských darů a to finančních i věcných, různých grantů a dotací, které poslouží k pořádání akcí, správě majetku, nákupu a obecně k chodu spolku,

1.7. vzdělávaní a rozvíjení členů spolku, účast na školeních, prezentacích a jiných vzdělávacích aktivitách, zvyšující rozvoj členů spolku,

1.8. akce na zakázku, objednávku druhé osoby, jiné než BOMBA táborem, např. výpomoc, organizování, konzultace, uskutečnění, provedení, moderování, brigádní činnost nebo jiná aktivita a to vše za finanční odměnu či jinak specifikovatelný finanční zisk,

1.9. a další jiné aktivity prospěšné v obecném zájmu spolku a veřejnosti.

2. Podpora hlavní činnosti

K podpoře hlavní činnosti vyvíjí dále spolek činnosti vedlejší dle ustanovení § 217 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. s tím, že její účel vede k podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.

2.1. výroba děl a jejich prodej,

2.2. publikování nápadů, děl a jejich zpoplatnění,

2.3. prodej reklamních předmětů a jiných věci spojených s BOMBA táborem.

3. Zisk z činnosti

Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

Čl. IV

Členství ve spolku

1. Vznik členství

1.1. členem spolku se může stát každá osoba, která sdílí s ostatními členy stejný zájem uvedený v těchto stanovách a souhlasí s jeho obsahem. Členem se mohou stát fyzické osoby bez ohledu na věk, pohlaví, státní příslušnost, národnost nebo náboženské vyznání. Za nezletilé a mladistvé členy vykonávají členská práva a povinnosti jejich zákonní zástupci,

1.2. členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky předsedou, který o přijetí rozhoduje. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku,

1.3. členství ve spolku je dobrovolné. Podmínkou pro vznik členství je podpis přihlášky člena osobou, která se hodlá stát členem spolku, případně jeho zákonným zástupcem (platí pro mladistvého a nezletilého člena), a schválení a podepsání přihlášky předsedou spolku.

2. Zánik členství

2.1. vystoupením člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství předsedovi spolku,

2.2. úmrtím člena,

2.3. vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku; členská schůze má právo vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z jeho členství (jedná se zejména o porušení zásad a cílů spolku nebo zanedbání členské povinnosti nebo ohrožování řádného plnění poslání spolku) a v přiměřené lhůtě nesjednal nápravu ani po výzvě spolku; výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu,

2.4. zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu.

3. Druhy členství

Spolek tvoří souhrn členů, kteří se vzhledem ke svým možnostem, schopnostem a postavení ve spolku dělí na tři druhy (kategorie) členů:

3.1. spříznění člen – jedná se o osobu starší osmnácti let, má stejný zájem s členy spolku, ale nepodílí se aktivně na akcích pořádaných BOMBA táborem,

3.2. mladistvý a nezletilý člen – jedná se o osobu, která nedovršila věku patnácti let (osoba nezletilá, věk 0 – 15 let) a věku osmnácti let (osoba mladistvá, věk od 15 – 18 let) a mají stejný zájem s členy spolku, ale nepodílí se aktivně na akcích pořádaných spolkem. Práva a povinnosti mladistvých a nezletilých členů vykonávají jejich zákonní zástupci,

3.3. člen aktivní (dále v těchto stanovách jen „člen“) – jedná se o osobu, která je starší osmnácti let a je aktivním členem spolku, tím se rozumí, že se přímo podílí na akcích pořádaných BOMBA táborem.

4. Rozdělení práv v členství

Jednotlivé druhy členství mají rozdílná práva a povinnosti, která jsou upraveny těmito stanovami a změny práv a povinností mohou být provedeny pouze změnou stanov spolku.

 4.1. Spřízněný člen má práva a povinnosti:

4.1.1. právo být pravidelně informován o dění spolku,

4.1.2. právo užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (např. slevy na účastnických poplatcích, vyhlášených cenách akce, apod.),

4.1.3. právo účastnit se činnosti spolku, dle podmínek konkrétní akce spolku,

4.1.4. právo podpořit spolek finančním či věcným darem,

4.1.5. povinnost spolupracovat s ostatními členy spolku pro rozvoj spolku a jeho činnosti,

4.1.6. povinnost podílet se na vytváření dobré pověsti,

4.1.7. povinnost dodržovat stanovy spolku.

4.2. Mladistvý a nezletilý člen má práva a povinnosti

4.2.1. právo užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (např. slevy na účastnických poplatcích, vyhlášených cenách akce, apod.),

4.2.2. právo účastnit se činnosti spolku, dle podmínek konkrétní akce spolku.

4.3. Člen aktivní má práva a povinnosti

4.3.1. právo účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,

4.3.2. právo volit předsedu spolku,

4.3.3. právo předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

4.3.4. právo podílet se na praktické činnosti spolku,

4.3.5. právo užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (např. slevy na účastnických poplatcích, vyhlášených cenách akce, apod.),

4.3.6. povinnost dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů,

4.3.7. povinnost aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

4.3.8. povinnost aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

5. Seznam členů

Seznam členů spravuje předseda spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

6. Vypořádání vůči členovi

Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. V

Orgány spolku

1. Členská schůze

2. Předseda

Čl. VI

Členská schůze

1. Členská schůze - aktivní  členové

Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho aktivních členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících spolku, zejména:

1.1. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,

1.2. volí předsedu a odvolává jej,

1.3. schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,

1.4. určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,

1.5. rozhoduje o vyloučení členů,

1.6. rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,

1.7. rozhoduje o provozování kanceláře spolku,

1.8. rozhoduje o zániku spolku.

2. Rozhodnost

Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.

3. Zasedání členské schůze

Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.

4. Pravomoc

Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.

5. Rovnost

Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

6. Neohlášená záležitost

Záležitost, která nebyla začazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s Čl. 6 odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

7. Zápis

O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

Čl. VII

Předseda

1. Oprávnění

Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Schvaluje přihlášky nových členů. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.

2. Dispoziční právo

Předseda má dispoziční právo k účtu spolku zřízenému u peněžního ústavu.

3. Volební období

Předseda je volen členskou schůzí na dobu 5 let. Předseda se funkce ujímá den následujícího po dni volby.

4. Předseda je povinen

4.1. svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 3 těchto stanov,

4.2. vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,

4.3. archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,

4.4. jednou za tři roky předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu.

Čl. VIII

Majetek a hospodaření

1. Prostředky

Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, z dědictví a odkazů, ze státních příspěvků a dotací, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.

2. Získané prostředky

Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

3. Prostředky spolku

Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.

4. Správa majetku

Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.

5. Odpovědnost

Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídá předseda spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.

6. Svěření majetku

Členská schůze může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.

7. Účetnictví

Spolek účtuje dle pravidel účetnictví, určených pro subjekty, které nejsou založené za účelem vytváření zisku. Spolek pro svou činnost zřizuje účet u peněžního ústavu, k němuž má dispoziční právo pouze předseda a případně předsedou spolku písemně zmocněný aktivní člen.

8. Hospodářský výsledek

Spolek účtuje dle pravidel účetnictví, určených pro subjekty, které nejsou založené za účelem vytváření zisku. Spolek pro svou činnost zřizuje účet u peněžního ústavu, k němuž má dispoziční právo pouze předseda a případně předsedou spolku písemně zmocněný aktivní člen.

Čl. IX

Majetkové vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně předveden na jinou právnickou osobu, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

 

V Teplicích dne 23. 01 .2015                                               Účinnost od 13. 02. 2015

IMG_3592

 

Zapsal a stanovy vytvořil: Štěpán Šlechta

Rychlý kontakt

Výhody člena spolku!

Informace o členství 

Přihláška k členství

Seznam členů

Pravidelné akce: 

  • BOMBA vybíjená
  • každé úterý *20,- Kč/dítě 
  • zrušeno do odvolání!

Nejbližší akce: 

ŠVP Bystřany 2024

BOMBA Léto 2024

BOMBA Léto 2024

Přihlášení Léto 2024

Připravované akce:

BOMBA Podzim 2024

BOMBA Podzim 2024

Přihlášení Podzim 2024